Òrgans de GovernÒrgans de Govern

Òrgans de Govern

El Ple Municipal, Junta de Govern Local i les Comissions Informatives

L'Alcalde

 • L'alcalde és el president de l'Ajuntament, el representant de la vila i el cap de govern municipal.
 • Com a president de l'Ajuntament correspon a l'alcalde presidir tots els òrgans municipals de caràcter col·legiat.
 • Com a representant del municipi és atribució i responsabilitat de l'alcalde representar i defensar els interessos del poble de l'Ampolla.
 • Com a cap de govern municipal, correspon a l'alcalde la direcció i l'administració dels afers municipals, responent d'aquest deure bé de forma directa, bé de forma solidària juntament amb els seus delegats, davant del Ple i davant dels convilatants.

Atribucions de l'alcalde

 • Correspon a l'alcalde les atribucions atorgades per l'ordenament jurídic i les que s'esmenten en aquest reglament, les quals exercirà directament o mitjançant les delegacions.
 • Tanmateix, serà atribució de l'alcalde o dels seus delegats, l'execució dels acords i resolucions dels òrgans col·legiats de govern de l'Ajuntament.
 • L'alcalde té la potestat de delegar les seves atribucions, en els termes que permet la Llei 7/1985, i de revocar les delegacions amb plena llibertat. A les delegacions atorgades per l'alcalde els serà aplicable el règim de delegació d'atribucions.

Decret d'alcaldia

 • Llevat de les ordres de direcció de caràcter menor, les decisions de l'alcalde hauran de ser expressades formalment a través del Decret d'Alcaldia, les quals hauran de ser comunicades a tots els qui tinguin un interès directe i legítim en la decisió.
 • L'alcalde haurà de trametre al secretari de la Corporació una còpia de tots els Decrets de l'Alcaldia. El secretari els foliarà i els conservarà en un registre que tindrà el caràcter de públic, alhora que expedirà les certificacions que li siguin demanades pels regidors o per qualsevol ciutadà que hi tingui dret de conformitat amb la normativa vigent sobre dret d'accés a la informació pública.

Bans de l'alcaldia

 • L'alcalde podrà fer públiques les seves decisions o recomanacions a la població mitjançant els Bans, que es col·locaran en els espais habilitats per a la informació pública del municipi i al tauler d'anuncis de la Corporació.

Moció de censura de l'alcalde i qüestió de confiança

 • La possible moció de censura a l'alcalde i la qüestió de confiança es regirà per allò que preveu l'article 197 de la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny de Règim Electoral General.

Tinents alcalde i regidors-delegats

Concepte i atribucions generals

 • És funció dels tinents d'alcalde la substitució de l'alcalde en cas de vacant, absència o malaltia d'aquests, els quals assumiran la totalitat de les serves funcions i prerrogatives, atenen en tot cas a allò que estableix l'article 47 del ROF i RJ de les entitats locals, i seran, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la substitució.
 • És funció dels regidors-delegats, gestionar i prendre les decisions corresponents a l'àmbit de la seva delegació. Els regidors-delegats podran rebre totes les potestats que corresponen a l'alcalde en una matèria determinada, àdhuc la facultat d'emetre actes administratius que afectin tercers, amb les limitacions que per a les delegacions de l'alcalde s'estableixen a la Llei 7/85. Aquestes resolucions s'integraran al Llibre de Decrets regulats a l'article 21.

Nomenament i cessament dels tinents d'alcalde

 • L'alcalde nomenarà els tinents d'alcalde que cregui adients fins a un màxim de tres, i n'establirà la prelació a l'efecte de la seva substitució. Els tinents d'alcalde hauran de ser comunicats al Ple Municipal durant la primera sessió immediatament posterior perquè se'n prengui coneixement.
 • És per la condició de tinent d'alcalde per renúncia expressa, per destitució disposada per l'alcalde, per pèrdua de la condició de regidor. Els dos primers motius de cessament hi hauran de formular-se per escrit.

Atribució i renovació de les competències delegades

 • És per la condició de tinent d'alcalde per renúncia expressa, per destitució disposada per l'alcalde, per pèrdua de la condició de regidor. Els dos primers motius de cessament hi hauran de formular-se per escrit.
 • L'alcalde podrà delegar en els regidors municipals l'exercici de les atribucions pròpies que no s'esmenten com a indelegables a la Llei 7/85.
 • L'acord de delegació haurà de formular-se per Decret d'Alcaldia, i contindrà l'àmbit dels assumptes que preveu la delegació, les potestats que es deleguen, i també les condicions específiques de l'exercici de la facultat delegada, si és que són diferents de les condicions generals establertes en aquest reglament.
 • La delegació d'atribucions de l'Alcaldia requerirà perquè sigui eficaç, l'acceptació per part del regidor-delegat. La delegació es considerarà acceptada tàcitament si, en el termini de tres dies hàbils comptats des de la notificació de la resolució, el regidor no en presenta, davant de l'Alcaldia, la renúncia expressa.
 • Es perd la condició de regidor-delegat i, per tant, l'eficàcia de la delegació, pels motius següents: per renúncia expressa, per revocament disposat per l'alcalde, o per pèrdua de la condició de regidor. Les dos primeres causes de cessament de la delegació hi hauran de formular-se per escrit.
 • Tant les delegacions com els cessaments hauran de ser comunicats per l'alcalde al Ple en la primera sessió següent perquè se'n prengui coneixement.

Delegacions per a comeses específiques:

 • L'alcalde podrà fer delegacions per a comeses específiques en qualsevol regidor municipal.
 • Les delegacions per a comeses específiques podran abastar l'exercici de les competències corresponents a un projecte determinat. En aquest cas, l'eficàcia de la delegació restarà limitada al temps de gestió o execució del projecte.
 • Tanmateix l'alcalde podrà fer delegacions de comeses específiques per a la gestió de determinats tipus d'assumptes, sense limitació temporal.

Responsabilitats dels regidors-delegats:

 • Els regidors-delegats respondran políticament davant del Pla per ells, o de forma solidària amb l'alcalde, de l'exercici de les facultats delegades.
 • Els regidors-delegats hauran de comparèixer i informar de la seva gestió quan siguin requerits pel Ple o per la Junta de portaveus.

Àmbit d'aplicació d'aquest règim

 • Les prescripcions contingudes en aquesta secció seran aplicades a l'exercici de les competències delegades pels òrgans de govern municipal, sempre que en l'acord o resolució no s'esmentin condicions específiques.

Ple Municipal

Composició i atribucions

 • El Ple l'integra l'alcalde i els regidors de l'Ajuntament, una vegada hagin estat designats per la Junta Electoral i hagin pres formalment possessió del càrrec davant el propi Ple.
 • L'Ajuntament en Ple assumeix les atribucions que li atorga la Llei 7/85 i qualsevol altra disposició normativa. Igualment pot delegar les atribucions que siguin susceptibles de ser-ho, amb l'abast i les condicions establertes pel propi Ple Municipal i d'acord amb les condicions que s'estableixen en aquest reglament.

Membres del ple municipal

El Ple de l'Ajuntament de l'Ampolla està format pels següents membres:

 • Junts per l'mpolla
  • Francesc Arasa Pascual
  • José Luis Pitarque Balagué
  • Meritxell Faiges Albriol
  • Gemma Caballé Fabra
  • Geno Cabrera Gonzàlez
  • Lluís Cabrera Roch
  • Rafel Tomàs Royo
 • Esquerra Republicana de Catalunya - L'Ampolla
  • Antonio Galve Segarra
  • Paula Ramírez Serra
  • Francisco Ramírez Rodríguez
 • Ciutadans l'Ampolla
  • Sebastià Castañeda Ramos

Classe de sessions

Les sessions del Ple poden ser ordinàries, extraordinàries i extraordinàries urgents.

 • La sessió ordinària del ple de l'Ajuntament de l'Ampolla tindrà lloc amb una periodicitat trimestral, celebrant-se el segon dijous dels mesos de gener, abril, juliol i octubre a les 19 hores. L'alcalde podrà proposar o avançar la celebració de les sessions ordinàries del ple dintre dels 15 dies naturals posteriors o anteriors a la data preestablerta quan aquesta sigui dia festiu, vigília de festiu o es trobi inclosa en un període vacacional, la qual cosa haurà de ser notificada prèviament als regidors.
 • És sessió extraordinària la que es convoca per iniciativa de l'Alcalde o la quarta part, almenys, del nombre legal de membres de la corporació en els termes establerts en l'article 46.2. de la Llei 7/85, de 2 d'abril, de Bases de Règim Local. En aquests darrers casos, la petició anirà signada pels regidors que la demani i portarà, a més a més, els temes que s'hauran de tractar i la documentació escaient. La celebració no es pot endarrerir més enllà de quinze dies hàbils des que ha estat sol·licitada.
 • Si la urgència dels temes ho aconsellés, es podrà convocar la sessió extraordinària urgent, qualsevol dia i hora i sense complir el termini de dos dies hàbils exigits per la Llei 7/85. En aquest cas, el Ple, un cop reunit, analitzarà com a primer punt els motius de la urgència i es pronunciarà, per majoria simple, sobre si es realitza o si, contràriament, es clou.

Lloc i realització, quòrum i publicitat de les sessions

 • Les sessions del Ple de l'Ajuntament tindran lloc a la sala de plens de l'Ajuntament de l'Ampolla, llevat els casos en què, per raó degudament justificada a la convocatòria i ratificades pel Ple en constituir-se, l'alcalde cregui convenient realitzar-les un altre indret del terme municipal.
 • El Ple es constitueix vàlidament amb l'assistència mínima d'un terç del nombre legal dels seus membres, i aquest mínim d'assistència caldrà que es mantingui al llarg de tota la sessió, i que mai pot ser inferior a tres. En qualsevol cas caldrà que hi assisteixin l'alcalde i el secretari o qui legalment els substitueixi.
 • Les sessions de l'Ajuntament seran públiques, llevat del cas en què així ho acordi el Ple per majoria absoluta, atès que els temes que s'hagin de tractar afectin el dret a l'honor, a la intimitat personal o familiar o la pròpia imatge de les persones, en els termes de l'art. 18 de la Constitució, en relació amb l'art. 70 de la Llei 7/1985.

Convocatòria i ordre del dia

 • El Ple és reuneix a convocatòria de l'alcalde. Amb la convocatòria, es trametrà a tots els regidors l'ordre del dia, elaborat per l'alcalde, així com, quan es tracti d'una sessió ordinària, l'esborrany de l'acta de la sessió/ns anterior/s que ha/n de ser aprovada/es en la sessió de Ple.
 • El primer punt de l'ordre del dia de les sessions ordinàries serà sempre l'aprovació de l'acta de la sessió anterior. A continuació, es tractaran els assumptes ordinaris o administratius; seguidament els punts en tràmit d'urgència que hi pugui haver. Amb tot l'ordre del dia de les sessions ordinàries contindrà sempre els punts d'informes d'alcaldia i de precs i preguntes.
 • La convocatòria, amb l'ordre del dia, es trametrà als regidors de forma que la rebin com a mínim dos dies hàbils abans de la reunió, llevat dels casos de reconeguda urgència.
Per descarregar i visualitzar l'acord relatiu a la determinació de la periodicitat de les sessions del ple municipal pots fer clic aquí.

Desenvolupament de les sessions plenàries

 • A efectes del desenvolupament de les sessions, s'atendrà a la terminologia següent:
  • Proposta d'acord. Proposta que es sotmet a la votació del Ple en assumptes que són de la seva estricta competència, quan per la seva naturalesa no tingui caràcter d'acte de control. Presenta una part expositiva i una part dispositiva. Podran ser formulades per l'alcalde o per un regidor-delegat, per un grup municipal, a través del seu portaveu, o per mínim de tres regidors. En els dos supòsits, s'hauran d'incloure a l'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió. Si la resposta es presenta després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majora absoluta, i sempre que es tracti d'una sessió ordinària.
  • Declaració institucional. Proposta que se sotmet a votació del Ple sobre matèries d'interès polític general o d'abast supramunicipal. Presenta una part expositiva i una part dispositiva. Les declaracions institucions aprovades limiten els seus efectes a expressar la posició de la corporació municipal sobre una qüestió concreta, per la qual cosa en cap cas suposaran menyscapte de les competències atribuïdes a altres organismes o institucions. Les declaracions aprovades seran comunicades als organismes, institucions o entitats que es prevegi a l'efecte en el propi acord. Podran ser formulades pels grups municipals, a través del seu portaveu. Cada grup municipal podrà presentar a cada sessió un nombre de declaracions institucionals no superior al nombre de regidors que l'integren. S'hauran d'incloure a l'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió. Si la declaració és presentada després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majora absoluta, i sempre que es tracti d'una sessió ordinària. En cas que en una mateixa sessió diversos grups municipals presentin declaracions institucionals sobre el mateix tema, només s'inclourà a l'ordre del dia la primera declaració institucional que hagi estat entrada al registre general de l'Ajuntament, presentant-se al Ple les restants declaracions com esmenes.
  • Moció de control. Proposta que es sotmet a votació del Ple en la part de control de les sessions ordinàries sobre qualsevol assumpte que, tot i referir-se a temàtica municipal, no té per què ser de l'estricta competència plenària, i que té per objecte el control, seguiment i fiscalització del govern municipal. Presenta una part expositiva i una part dispositiva. Les mocions de control aprovades tindran els efectes propis d'un compromís de caràcter polític del govern municipal respecte allò aprovat pel Ple. Les mocions de control no podran contenir decisions de fons que siguin competència d'altres òrgans. Podran ser presentades pels grups municipals, a través del portaveu. Cada grup municipal podrà presentar a cada sessió ordinària un nombre de mocions no superior al nombre de regidors que l'integren. S'hauran d'incloure al'ordre del dia si són presentades per escrit al registre general de l'Ajuntament amb una antelació mínima de sis dies hàbils a la celebració de la sessió. Si la moció es presenta després i no s'inclou a l'ordre del dia, només es pot procedir al debat i la votació mitjançant acord previ del Ple que n'apreciï la urgència, adoptat per majoria absoluta. En cas que en una mateixa sessió diversos grups municipals presentin mocions sobre el mateix tema, només s'inclourà a l'ordre dl dia la primera moció que hagi tingut entrada al registre general de l'Ajuntament , presentant-se al Ple les restants mocions com esmenes. A l'ordre del dia no s'especificaran les mocions de control incloses, sinó que es recolliran sota el títol genèric de "mocions de control". Es debatran i votaran segons ordre cronològic de presentació.
  • Esmena. És la proposta de modificació d'una proposta d'acord, d'una declaració institucionals io d'una moció de control, generalment presentada a través del registre general de l'administració de l'Ajuntament pels grups municipals, a través del portaveu, mitjançant escrit adreçat a l'alcalde deu hores abans, com a mínim, de la celebració de la sessió. Les esmenes podran ser a la totalitat o parcials:
   • Les esmenes són a la totalitat quan tractin cobre l'oportunitat de la proposta o quan n'alterin els principis o l'esperit, essent necessària la presentació d'un text alternatiux complet.
   • Les esmenes parcials podran ser presentades verbalment o per escrit en el decurs del debat de l'assumpte i podran ser de supressió, alteració o addició en els dos últims casos caldrà indicar el nou text proposta. Les esmenes podran ser debatues i hauran de ser votades amb caràcter previ a la proposta d'acord, declaració institucional o moció de control a què ees refereixin. No obstant, si en el decurs del debat, qui subscriu la proposta d'acord, declaració institucional o moció de control acceptés explícitament, no caldrà votar-la de forma separada, ja que s'hi entendrà compresa.
  • Prec. Petició d'actuació formulada en la part de control de les sessions ordinàries, que s'adreça a algun dels òrgans de govern de la corporació o a algun dels regidors que ostenten competències delegades de l'Alcaldia. Podrà donar lloc a debat, però no es podrà votar. Podran ser formulats pels grups municipals, a través dels portaveus, o per qualsevol regidor.
  • Pregunta. Sol·licitud d'informació plantejada en la part de control de les sessions ordinàries a algun dels òrgans de govern de la corporació o a algun dels regidors que ostenten competències delegades de l'Alcaldia. Podrà donar lloc a debat, però no es podrà votar. Podran ser formulats pels grups municipals, a través del portaveu, o per qualsevol regidor. Les preguntes formulades oralment en el decurs de la sessió han de ser contestades en la sessió ordinària següent, llevat que el seu destinatari hi vulgui donar resposta immediatament. Les preguntes formulades per escrit i vint-i-quatre hores abans, com a mínim, del començament de la sessió, s'han de contestar en el decurs d'aquesta, llevat que el destinatari en demani motivadament l'ajornament per a la sessió ordinària següent.

Normes de la presidència

 • L'alcalde, o el tinent d'alcalde que el substitueixi, tindrà com a president del Ple municipal les següents potestats:
  • Variar l'ordre de tractament dels punts de l'ordre del dia a l'efecte de fer possible la presència del màxim nombre de regidors en el debat i en la votació dels punts més rellevants, o per qualsevol altre motiu justificat d'ordre o d'estímul de la participació ciutadana.
  • Requerir o autoritzar la intervenció de personal de la corporació o d'altres experts assimilables per tal d'aclarir aspectes tècnics o de proporcionar-ne una major informació.
  • Cridar a l'ordre o retirar l'ús de la paraula als regidors que s'excedeixin dels temps atorgats, es desviïn notòriament de la qüestió de debat, o pronunciïn expressions injurioses o calumnioses de persones o d'institucions. Igualment, l'alcalde podrà fer abandonar la sala als regidors que, malgrat haver-los cridat a l'ordre, persisteixin en la seva actitud.
  • Cridar a l'ordre o desallotjar el públic assistent a la sessió quan amb la seva actitud n'impedeixi el normal desenvolupament, En aquest cas, la sessió podrà continuar a porta tancada.

Inici de la sessió

 • L'Ajuntament en Ple es constitueix quan, en complir-se les condicions establertes a l'art. 82 d'aquest reglament, l'alcalde declara formalment oberta la sessió, cosa que farà a l'hora prevista a la convocatòria o amb un màxim de deu minuts de tolerància. El secretari prendrà nota dels assistents, i també de les variacions que hi hagi.
 • Les sessions començaran pregutnat al President si cap membre de la coporació ha de formular obsrvacions a l'acta de la sessió anteiror que s'ha distribuït prèviament amb la convocatòria als grups municipals. Si no hi hagués, es considerarà aprovada. Si les hagués es debatan i decidiran les rectificacions que siguin procedents. En cap cas podrà modificar el fons dels acors adoptat i només caldrà esmenar els mers erros materials o de fet. En ressenyar, a cada acta, la lectura i aprovació de l'anterior es consignaran les observacions i rectificacions practicades.
 • La consideració de cada puntinclòs enl 'ordre del dia començarà amb la lectura, íntegra o en extracte, pel secretari, de la proposta d'acord que se sotmet al Ple. A sol·licitud de qualsevol grup s'haurà de dnar lectura íntegra a aquelles parts de l'exedient o de l'informe o dictamen de la Comissió que es consideri convenient per a millor comprensió. Al mateix temps, podran acompanyar-los, els estudis, informes, memòries i documentació adient que e consideri oportuna per tal de proporcionar una major profunditat a l'estudi d'aquests assumptes.
 • Seguidament, es passarà al debat dels assumptes.
 • Excepcionalment, el Ple podrà tractar i votar assumptes que no constin a l'ordre del dia , per raó d'urgència que haurà de ser apreciada, almenys per la majoria simple del Ple.
 • En cas que el Ple no apreciï la urgència del punt, aquest s'inclourà en la sessió ordinària següent.

Procediment per al debat

 • L'alcalde anunciarà el punt de l'ordre del dia i demanarà als membres de la corporació si sol·liciten alguna informació o explicació complementària que figuri en l'expedient corresponent, que en el cas de ser sol·licitada serà donada pel regidor a qui correspongui l'assumpte a tractar o per l'alcalde. En el cas que no sigui sol·licitada cap explicació complementaria, l'alcalde per pròpia iniciativa pot donar aquesta explicació o bé convidar al regidor que correspongui l'assumpte a tractar per tal que ho faci.
 • Finalitzada l'exposició, que no podrà excedir de deu minuts de durada, l'alcalde atorgarà la paraula als grups municipals que ho demanin, els quals l'exerciran mitjançant els regidors elegits, per un temps màxim de cinc minuts per cadascun dels oradors.
 • El regidor - delegat que hagi fet l'explicació del punt de l'ordre del dia l'Alcalde si ho ha fet ell, podrà intervenir seguidament, emmotllant-se a la mateixa durada fixada per als grups municipals.
 • Seguidament els diferents grups municipals poden sol·licitar un segon torn de paraula, no superior als dos minuts, sempre a càrrec del portaveu del grup municipal o regidor/a en qui delegui. Aquesta delegació s'entendrà per a tota la durada del debat del punt en concret. Sense que es pugui alternar les intervencions entre dos regidors del mateix grup. Finalitzat aquest, l'alclade donarà per acabat el debat que es tancarà amb una exposició del ponent de forma breu, no superior a dos minuts.
 • L'Alcalde concedirà l'ús de la paraula als regidors quan li sigui demanada per al·luscions, decidint-ne, però, ell mateix, l'existència.
 • Els membres de la corporació podran en qualsevol moment del debat demanar la paraula per plantejar una qüestió d'ordre, invocant a l'efecte la norma d'aplicació reclamada. El resident resoldrà el que procedeixi. Sense que per aquest motiu s'entauli cap debat.
 • El/la funcionari/a responsable de la Secretaria-intervenció podrà intervenir quan sigui requerit/da pel president per raons d'assessorament tècnic o aclariment de conceptes. Quan aquest/a funcionari/ària entengui que en el debat s'ha plantejat alguna qüestió sobre la qual pugui dubtar-se sobre la legalitat o repercussions pressupostàries del punt debatut podrà sol·licitar al President l'ús de la paraula per assessorar la corporació. En el cas que es tracti d'assumptes no inclosos en l'ordre del dia que requereixin informe preceptiu de la Secretaria o de la intervenció, si no poguessin emetre'l a l'acte hauran de sol·licitar al president que s'ajorni el seu estudi quedant sobre la taula fins la propera sessió. Quan aquesta petició no fos atesa, el secretari ho farà constar expressament en l'acta.

Intervenció dels regidors afectats

 • Els regidors hauran d'abstenir-se de debatre i de votar els assumptes en els quals tinguin un interès directe i personal, o quan es donin les altres circumstàncies que s'esmenten a la legislació administrativa general, d'acord amb el què s'estableixi a l'article 76 de la Llei 7/1985.
 • Quan es donin els anteriors supòsits, i si el president estima que la presència del regidor afectat pot condicionar el debat i el sentit del vot dels altres regidors, podrà disposar l'abandonament de la sala al regidor esmentat.
 • En el cas que l'afectat per l'assumpte que s'ha de debatre sigui l'alcalde o qui faci les seves funcions, haurà d'abandonar la sala i haurà, en qualsevol cas, de delegar la presidència de la sessió durant el debat d'aquest punt en un tinent d'alcalde.

Ajornament de la votació

 • El Ple podrà adoptar, per majoria simple, la resolució de deixar els assumptes que consideri adients sobre la taula, per manca d'informació suficient per resoldre'ls.
 • Tanmateix, als assumptes restaran sobre la taula quan sigui retirat pel ponent o pel grup municipal que els proposà.
 • Els assumptes deixats sobre la taula s'hauran d'incloure al següent Ple.

Classes de votació i llur explicació

 • Un cop debatuts suficientment cadascun dels punts de l'ordre del dia, l'alcalde sotmetrà a votació les diverses propostes de resolució que expressament s'hagin formulat en el decurs del debat. Les votacions poden ser ordinàries, nominals o secretes. Un cop iniciada la votació no es pot interrompre per cap motiu, Durant el desenvolupament de la votació el president no concedirà l'ús de la paraula i cap membre corporatiu podrà entrar a la sala o abandonar la mateixa.
 • La votació serà ordinària, excepte quan qualsevol grup municipal demani votació nominal i així ho acordi el Ple per majoria simple. Acabada la votació nominal i així ho acordi el Ple per majoria simple. Acabada la votació ordinària l'alcalde o president ha de declarar l'acordat.
 • La votació nominal consistirà en el requeriment de cadascun dels regidors per ordre alfabètic, els quals expressaran la seva posició, a favor, en contra, o d'abstenció sobre cadascuna de les propostes sotmeses a votació.
 • La votació secreta, és aquella que es realitza per papereta que cada membre de la corporació dposita en una urna o en una bossa i només es podrà utilitzar per a l'elecció i destitució de persones.
 • Tots els grups municipals i, alhora els regidors aïlladament, podran fer constar en l'acta l'explicació del sentit i les raons del seu vot.

Aprovació dels assumptes

 • Els assumptes es consideraran aprovats per majoria simple, excepte d'acord amb el què s'estableix l'art. 47 de la Llei 7/85 i d'altra normativa pertinent.
 • En cas d'empat de vots afirmatius i negatius, es produirà una segona votació, i si es manté l'empat, el resoldrà el vot de qualitat del president.

Actes de les sessions

 • Serà funció de secretaria aixecar l'acta de cada sessió del Ple, on es reculli el text exacte dels acords presos, les votacions produïdes, una referència succinta de les posicions dels grups municipals i també les altres dades a què es refereix la legislació del Règim Local. Tanmateix, caldrà fer constar a l'acta les manifestacions efectuades pels regidors o pels grups pel que fa al sentit del seu vot, i les altres que s'esmenten en aquest reglament o a la legislació, sempre que es demani expressament que consti en acta.
 • També serà responsabilitat de la secretaria la custòdia de les actes, l'emissió i la traducció al castellà o al català dels acords quan convingui, i també l'elaboració dels llibres d'actes que podran fer-se de forma mecanitzada amb el paper autoritzat per la Generalitat de Catalunya.
 • Les actes del Ple seran públiques amb caràcter general i s'exposaran en tot mitjà que ajudi a la seva difusió.
Per descarregar i visualitzar l'acord relatiu a la determinació de la periodicitat de les sessions del ple municipal pots fer clic aquí.
Clica aquí per visualitzar tota la informació referent als plens realitzats: convocatòries, actes, àudios, etc.

Junta de Govern Local

Naturalesa jurídica

 • La Junta de Govern Local és un òrgan col·legiat integrat per l'alcalde i un nombre de regidors no superior a la tercera part del nombre legal de regidors que conformen el consistori, depreciant-se'n les fraccions.
 • Correspon a l'alcalde nomenar i avocar lliurement els membres de la Junta de Govern. Aquestes decisions es prendran mitjançant decret, del qual se'n donarà compte el Ple en la següent sessió ordinària que se celebri.
 • El càrrec de membre de la Junta de Govern és voluntari. Per tant, els nomenats poden no acceptar-lo i poden renunciar-lo en qualsevol moment.

Membres de la junta de govern local (JGL)

La Junta de Govern Local està presidida per l'alcalde, Francesc Arasa Pascual, i integrada pels següents membres:

 • José Luís Pitarque Balagué
 • Meritxell Faiges Albiol
 • Lluís Cabrera Roch

Atribucions de la junta de govern local

 • És atribució pròpia i indelegable de la Junta de Govern l'assistència a l'alcalde en l'exercici de les seves atribucions. Tanmateix, li correspondrà les atribucions que l'alcalde o un altre òrgan municipal li delegui o li atribueixi les lleis.
 • Les resolucions adoptades per la JGL en matèries que li hagin estat delegades, tindran els mateixos efectes que si haguessin estat resoltes per l'òrgan en competència ordinària. Tanmateix, si no es disposa una altra cosa en la resolució, serà competent la JGL per revisar en via de recurs els acords presos per delegació.
 • Es poden atribuir a la JGL competències en les matèries següents:

  Les no reservades exclusivament al Ple, que siguin delegables i que aquest acordi de delegar-li.

  • Les atribuïdes a l'Alcaldia i que siguin delegables.
  • Les que li atribueixin les lleis.

Periodicitat de les sessions de la junta de govern local

 • La JGL celebrarà les seves sessions ordinàries un dia a la setmana, en els dies i hores que la mateixa junta determini en la seva sessió constitutiva, la qual hi haurà de dur-se a terme dins dels 15 dies següents a la constitució de l'Ajuntament. La JGL en posterioritat a la seva constitució, al llarg del mandat municipal, podrà modificar els dies i hores de celebració de les sessions ordinàries degut a la concurrència de circumstàncies que ho facin convenient.
 • És potestat de l'alcalde de convocar les sessions de la JGL, així com variar-ne la periodicitat i el lloc per causes justificades. Tanmateix l'Alcalde podrà convocar les sessions extraordinàries que consideri necessàries.
Per descarregar i visualitzar la resolució per la qual s'anomenen els membres de ple dret que integraran la Junta de Govern Local, periodicitat de les sessions ordinàries i delegació de competències pots fer clic aquí.

Quòrum de constitució i d'adopció d'acords

 • La JGL quedarà vàlidament constituïda quan hi concorrin la majoria absoluta dels seus membres en primera convocatòria, i una tercera part dels seus membres, que en tot cas no ha de ser inferior a tres, en segona convocatòria, la qual convocatòria es produirà una hora després de la primera.
 • Les sessions de la JGL no seran públiques sempre que es tractin assumptes quina competència originària no correspongui al Ple. Quan en la sessió de la JGL s'hagin de debatre i votar assumptes que han estat delegats pel Ple, la part de la sessió en què es tractin dits assumptes tindrà caràcter públic. L'alcalde pot requerir, no obstant l'anterior, la presència d'altres regidors o de personal de la Corporació amb finalitat d'assessorar o informar a la Junta de Govern.
 • Els acords es prendran amb el vot favorable de la majoria simple dels presents.

Actes de les sessions de la junta de govern local

De les sessions de la JGL, se n'aixecarà acta en la forma prevista pel Ple, i no caldrà expressar-hi les diferents postures manifestades pels membres de la Junta no ho sol·liciten de forma expressa.

Funcionament de les sessions de la junta de govern local

De les sessions de la JGL, se n'aixecarà acta en la forma prevista pel Ple, i no caldrà expressar-hi les diferents postures manifestades pels membres de la Junta no ho sol·liciten de forma expressa.

Actes

Any 2022

DataActa

Any 2021

DataActa

Any 2020

DataActa
Vols consultar anys anteriors? Fes clic aquí.